Oefenteksten

Oefening 1: splits de zin op

Duurzame inzetbaarheid betekent dat medewerkers doorlopend in hun arbeidsleven over daadwerkelijk realiseerbare mogelijkheden alsmede over de voorwaarden beschikken om in huidig en toekomstig werk met behoud van gezondheid en welzijn te (blijven) functioneren.

Oefening 2: maak de zin actief

Met de werkzaamheden mag pas begonnen worden nadat een positief besluit is genomen op uw aanvraag.

Oefening 3: geef de tekst structuur

Als Gast van de Raad krijgt u uitleg over het besluitvormingsproces.
Altijd al eens een raadsvergadering willen bijwonen? En uitleg krijgen over het debat in de raad? Meldt u zich dan aan als Gast van de Raad en ontdek hoe het is om het besluitvormingsproces van dichtbij mee te maken.
De gemeenteraad bespreekt allerlei onderwerpen die u als inwoner van Hilvarenbeek direct aangaat. Dat kan bijvoorbeeld gaan over de herinrichting van uw wijk, over een nieuwe sporthal of over minimabeleid. De gemeenteraad vindt het belangrijk om goed contact te hebben met onze inwoners en dat zij de weg naar de raad weten te vinden.
Maak eens mee hoe een raads- of commissievergadering in zijn werk gaat en meld u aan als Gast van de Raad! U wordt gedurende de hele vergadercyclus begeleid door twee raadsleden én u krijgt de kans om het besluitvormingsproces van dichtbij mee te maken. De raadsleden die u ontvangen en begeleiden, geven uitleg over het debat in de raad, de politieke partijen en het spel tussen college en gemeenteraad.
Wilt u een keer Gast van de Raad zijn? Neem contact op met de afdeling griffie van de gemeente Hilvarenbeek. Dat kan via griffie@hilvarenbeek.nl of telefonisch via (013) 505 83 00. Via www.hilvarenbeek.nl/ris kunt u de planning van de raadsvergaderingen in onze gemeente bekijken.

Oefening 4: MAND!

Alle communicatie omtrent dit evenement zal heel erg snel, door middel van onze online-kanalen (onze website en nieuwsbrief), ingezet worden.

Oefening 5: herschrijf de tekst

De originele tekst was langer; voor deze opdracht is de brief ingekort. Een alinea over eigen bijdrage en een alinea over eigen verplichtingen zijn eruit gehaald. 

  • Ingewikkelde taal
  • Vaktaal
  • Soms lange zinnen

Op [datum] hebben wij van u een aanvraag voor ondersteuning Wmo ontvangen tezamen met een ondertekend Plan van Aanpak en een Ondersteuningsplan.

Besluit
Op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 hebben wij besloten dat u in aanmerking komt voor:

  • Activerende begeleiding bij de versterking van uw sociaal netwerk (relatie nieuwe zelfredzaamheidsmatrix = PvA)
  • Periode: van t/m
  • Code: [code]
  • Omvang: (volgens ondersteuningsplan aanbieder)
  • Vorm: Zorg in Natura
  • Kostprijs voorziening: € [prijs] per maand (betaald door de gemeente aan aanbieder)
  • Zorgaanbieder: [naam]

Wij hebben de zorgaanbieder van ons besluit op de hoogte gebracht.

Toelichting op besluit

Wij hebben met u een gesprek gehad op [datum] en het besprokene vastgelegd in een verslag in de vorm van een Integrale Vraaganalyse en een Plan van Aanpak. Wij spraken over uw beperkingen op het terrein van zelfredzaamheid en meedoen en hebben gedacht in verschillende oplossingsrichtingen. Wij bespraken wat u zelf kunt doen en wat samen met uw omgeving. Ook keken wij naar voorzieningen in uw buurt die een oplossing kunnen zijn. Deze oplossingen samen zorgen echter voor onvoldoende resultaat en daarom hebben wij vastgesteld dat een individuele maatwerkvoorziening in aanvulling daarop wel het gewenste resultaat kan bieden.

U heeft ingestemd met uw Plan van Aanpak door dit ondertekend naar ons terug te sturen. Tevens hebben wij van u een aanvraag voor individuele ondersteuning ontvangen. U heeft aangegeven voorkeur te hebben voor ondersteuning  in de vorm van Zorg in natura. Ook is het Ondersteuningsplan dat door u met [naam] is opgesteld door ons ontvangen en maakt deel uit van dit besluit. Wij hebben besloten u de aangevraagde maatwerkvoorziening(en) toe te kennen.

Niet mee eens?

Bent u het niet eens met dit besluit? Dan kunt u een bezwaarschrift sturen aan het college van burgemeester en wethouders. Zorgt u ervoor dat u het bezwaarschrift indient binnen zes weken na de dag waarop deze brief is verzonden, anders loopt u het risico dat het bezwaarschrift niet-ontvankelijk wordt verklaard.

Meer informatie over bezwaar vindt op onze website: www.hilvarenbeek.nl. U kunt daar ook digitaal bezwaar maken.

Vragen?

Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met [naam] via telefoonnummer (013) 505 83 00 of emailadres: <naam>@hilvarenbeek.nl

Met vriendelijke groet,

burgemeester en wethouders van Hilvarenbeek,

namens dezen,

 

Deze pagina verandert steeds. Het kan dus gebeuren dat je na een tijdje andere teksten ziet staan. De teksten van jouw organisatie zijn er dan afgehaald. Ik gebruik de pagina dan voor een training voor de volgende organisatie.